Chao 1990

Chao, Zongqi. 1990. Guǎngdōng liánnán yóulǐng bāpái yáo yǔyán gàiyào. Shanghai: Huadong Shifan Daxue. 3+230pp.

@book{gChaoYoulingYao,
 author  = {Chao, Zongqi},
 pages   = {3+230},
 publisher = {Shanghai: Huadong Shifan Daxue},
 title   = {Guǎngdōng liánnán yóulǐng bāpái yáo yǔyán gàiyào},
 year   = {1990}
}