Dai et al. 2007

Dai, Qingxia and Jiang, Ying and Zhi'en, Kong. 2007. Bolayu Yanjiu. Beijing: Minzu Chubanshe. 348pp.

@book{gDaiBola,
 author  = {Dai, Qingxia and Jiang, Ying and Zhi'en, Kong},
 pages   = {348},
 publisher = {Beijing: Minzu Chubanshe},
 title   = {Bolayu Yanjiu},
 year   = {2007}
}