Dai 2005

Dai, Qingxia. 2005. Langsuyu Yanjiu. Beijing: Minzu Chubanshe. 262pp.

@book{gDaiLangsu,
 author  = {Dai, Qingxia},
 pages   = {262},
 publisher = {Beijing: Minzu Chubanshe},
 title   = {Langsuyu Yanjiu},
 year   = {2005}
}