Hayashi 2009

Hayashi, Norihiko. 2009. Tino-go Bunpou (Yuuraku Hougen) no Kizyutukenkyuu. (Monograph Series in Foreign Studies, 43.) Kobe: Kobe-si Gaikokugo Daigaku Gaikokugaku Kenkyuusyo. 184pp.

@book{gHayashiTino,
 author  = {Hayashi, Norihiko},
 pages   = {184},
 publisher = {Kobe: Kobe-si Gaikokugo Daigaku Gaikokugaku Kenkyuusyo},
 series  = {Monograph Series in Foreign Studies},
 title   = {Tino-go Bunpou (Yuuraku Hougen) no Kizyutukenkyuu},
 volume  = {43},
 year   = {2009}
}