Thomas 2014

Thomas, Michael F. 2014. A Grammar of Sakun (Sukur). (Doctoral dissertation, University of Colorado at Boulder; xvii+417pp.)

@phdthesis{gThomasSakun,
  author = {Thomas, Michael F.},
  pages  = {xvii+417},
  school = {University of Colorado at Boulder},
  title  = {A Grammar of Sakun (Sukur)},
  year   = {2014}
}