Wiklund 1915

Wiklund, Karl B. 1915. Lärobok i Lapska språket. 2nd edn. Uppsala: A.-B. Akademiska bokhandeln. iv+280pp.

@book{gWiklundLapska,
 author  = {Wiklund, Karl B.},
 edition  = {2},
 pages   = {iv+280},
 publisher = {Uppsala: A.-B. Akademiska bokhandeln},
 title   = {Lärobok i Lapska språket},
 year   = {1915}
}