Beavon 1979

Beavon, Keith H. 1979. Studies in the discourse grammar of Konzime, a Bantu language of Cameroon. (MA thesis, University of Texas at Arlington; viii+99pp.)

@mastersthesis{phontypBeavonKonzime,
  author = {Beavon, Keith H.},
  pages  = {viii+99},
  school = {University of Texas at Arlington},
  title  = {Studies in the discourse grammar of Konzime, a Bantu language of Cameroon},
  year   = {1979}
}