Sun et al. 2007

Sun, Hongkai and Qi, Kajia (Katia Chirkova) and Liu, Guangkun. 2007. Baimayu Yanjiu. Beijing: Minzu Chubanshe. 385pp.

@book{sChirkovaBaima,
 author  = {Sun, Hongkai and Qi, Kajia (Katia Chirkova) and Liu, Guangkun},
 pages   = {385},
 publisher = {Beijing: Minzu Chubanshe},
 title   = {Baimayu Yanjiu},
 year   = {2007}
}