Čokaev 1970

Čokaev, K. Z. 1970. Affikatsiya. (Morfologiya Čečenskogo Jazyka, II.) Groznyj: Čečeno-Ingušskoe Knižnoe Izdatek'stvo. 153pp.

@book{sCokaevChechenskogo,
 address  = {Groznyj},
 author  = {Čokaev, K. Z.},
 pages   = {153},
 publisher = {Groznyj: Čečeno-Ingušskoe Knižnoe Izdatek'stvo},
 series  = {Morfologiya Čečenskogo Jazyka},
 title   = {Affikatsiya},
 volume  = {II},
 year   = {1970}
}