Fu 2012

Fu, Jingqi. 2012. Plurality in the pronominal paradigms of Bai dialects. In Xu, Dan (ed.), Plurality and Classifiers across Languages in China, 203-222. Berlin: Mouton.

@incollection{typFuBai,
 author  = {Fu, Jingqi},
 booktitle = {Plurality and Classifiers across Languages in China},
 editor  = {Xu, Dan},
 pages   = {203-222},
 publisher = {Berlin: Mouton},
 title   = {Plurality in the pronominal paradigms of Bai dialects},
 year   = {2012}
}